01.01.01 - Architecture

Terminal Eurostar, Londres